privacyverklaring – cameratoezicht

Verwerkingsverantwoordelijke en doelstelling

Tand Oost, praktijk voor tandheelkunde en mondhygiëne te Amsterdam, heeft bewakingscamera’s geïnstalleerd. De doelen van de camera’s zijn toegangsbeheer en beveiliging van de praktijk, medewerkers en patiënten.

Grondslag

De grondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is een gerechtvaardigd belang van de praktijk om filmbeelden te maken voor de genoemde doelen. De inzet van de camerabewaking is proportioneel en subsidiair en daardoor noodzakelijk.

Verstrekking camerabeelden

Opnames kunnen aan de politie worden verstrekt in het kader van een aangifte. Dat doen wij als wij reden hebben om aan te nemen dat er een strafbaar feit is gepleegd en wij veronderstellen dat de opname informatie bevat die kan bijdragen aan opsporingsonderzoek.

Bewaartermijn

Wij bewaren de opnames maximaal 10 dagen, tenzij we reden hebben om aan te nemen dat de opnames nodig zijn voor een van de hierboven genoemde doelen. In dat geval worden de opnames opgeslagen zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel.

Uw rechten

Personen die in beeld komen zijn betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening kent een aantal rechten toe aan de betrokkenen. Als u wilt weten welke rechten betrokkenen hebben, kunt u dat lezen op deze website

Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze gegevensverwerking of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen via email: info@tandoost.nl.